علیرضا خنجری

خالق کاراکتر تلویزیونی دانشپز-خالق کاراکتر موش انگیزه خوار-مبتکر سناریوهای خنگ آموز علم

علیرضا خنجری

خالق کاراکتر تلویزیونی دانشپز-خالق کاراکتر موش انگیزه خوار-مبتکر سناریوهای خنگ آموز علم

علیرضا خنجری

توجه: موارد زیر چکیده ای از سوابق رسانه ای علیرضا خنجری، خالق کاراکتر دانشپز است، همچنین فایل یکپارچه رزومه را از  اینجا می توانید دریافت کنید.

رزومه1رزومه2رزومه صفحه3رزومه علیرضا خنجری صقحه 5صفحه 6 رزومه علیرضا خنجری